dietetyka indywidualna

plan żywieniowymetabolic balance

Jest ide­al­nym roz­wią­za­niem dla osób zdro­wych, któ­re chcą w naj­bar­dziej efek­tyw­ny, zgod­ny z naj­now­szą wie­dzą i „szy­ty na mia­rę” spo­sób popra­wić pra­cę swo­je­go orga­ni­zmu, zre­du­ko­wać masę cia­ła lub zapo­bie­gać cho­ro­bom cywi­li­za­cyj­nym. Sku­tecz­ność meta­bo­lic balan­ce® zosta­ła potwier­dzo­na bada­nia­mi kli­nicz­ny­mi.

Pla­ny meta­bo­lic balan­ce® bar­dzo dobrze spraw­dza­ją się u osób redu­ku­ją­cych masę cia­ła: chud­nię­cie jest zdro­we i bez­piecz­ne, ma odpo­wied­nie tem­po, cia­ło pozo­sta­je jędr­ne i gład­kie tra­cąc na wadze w obrę­bie pod­ściół­ki tłusz­czo­wej, a nie w tkan­kach mię­śnio­wych i łącz­nych, skó­ra dosko­na­le się kur­czy, nie wystę­pu­ją nie­do­bo­ry biał­ka, wita­min, mine­ra­łów, wło­sy i paznok­cie są moc­ne. Dodat­ko­wo cały meta­bo­lizm jest ide­al­nie wyre­gu­lo­wa­ny, a co za tym idzie mamy dużo ener­gii, popra­wia się samo­po­czu­cie psy­chicz­ne, powra­ca libi­do, zdol­ność kon­cen­tra­cji, jakość snu co w zna­czą­cy spo­sób popra­wia jakość życia.

Przez regu­la­cję pozio­mu glu­ko­zy, insu­li­ny, czyn­ni­ków zapal­nych, gospo­dar­ki hor­mo­nal­nej i lipi­do­wej zapo­bie­ga­my cho­ro­bom cywi­li­za­cyj­nym jak cukrzy­ca, zespół meta­bo­licz­ny, nad­wa­ga oraz nowo­two­ry, co w dzi­siej­szych cza­sach jest nie­oce­nio­ną war­to­ścią.

Die­te­ty­kę indy­wi­du­al­ną pro­wa­dzi wraz ze mną mgr Daria Sit­ko.

jak wygląda zastosowanie planu metabolic balance®

Każ­dy plan meta­bo­lic balan­ce® jest kon­stru­owa­ny indy­wi­du­al­nie, przez zespół medycz­ny w Insty­tu­cie w Isen, w opar­ciu o szcze­gó­ło­wy wywiad oraz ana­li­zę 36 para­me­trów z krwi obra­zu­ją­cych: pra­cę wątro­by, nerek, trzust­ki, tar­czy­cy, rów­no­wa­gę lipi­do­wą, poziom cukru, zakwa­sze­nia orga­ni­zmu, mikro­ele­men­tów, a tak­że wystę­po­wa­nie ewen­tu­al­nych pro­ce­sów zapal­nych.

Wybór arty­ku­łów spo­żyw­czych nie prze­bie­ga na zasa­dzie obli­czeń ich war­to­ści kalo­rycz­nych, zawar­to­ści tłusz­czu, bia­łek czy węglo­wo­da­nów. Kry­te­rium wybo­ru pro­duk­tów spo­żyw­czych jest wyłącz­nie ich wpływ na Pań­stwa orga­nizm. Dzię­ki temu pobu­dza­my zdro­wą prze­mia­nę mate­rii, pra­wi­dło­we wydzie­la­nie insu­li­ny i wzmac­nia­my gospo­dar­kę hor­mo­nal­ną.

W dwu­dnio­wej fazie pierw­szej przy­go­to­wu­je­my swój orga­nizm na nastę­pu­ją­cą zmia­nę sty­lu żywie­nia. Następ­nie, pod­czas fazy ści­słej, orga­nizm prze­sta­wia się na nowy, zdro­wy spo­sób żywie­nia. Szyb­ko poja­wia­ją się się duże, pozy­tyw­ne zmia­ny w samo­po­czu­ciu. U osób, któ­re nie chcą redu­ko­wać masy cia­ła faza ta trwa 14 dni, u osób któ­re chcą schud­nąć trwa aż do osią­gnię­cia wagi doce­lo­wej.

W kolej­nych fazach, fazie łagod­nej i utrzy­ma­nia, testu­je­my ostroż­nie żyw­ność, któ­ra wcze­śniej była wyklu­czo­na. W ten spo­sób, obser­wu­jąc wagę i samo­po­czu­cie, znaj­du­ją Pań­stwo opty­mal­nie pasu­ją­cy styl żywie­nia i rów­no­wa­gę. Osią­gnię­ty suk­ces utrwa­la­my poprzez dal­sze prze­strze­ga­nie już przy­ję­tych pod­sta­wo­wych zasad żywie­nia oraz aktyw­ność fizycz­ną.

dodat­ko­we infor­ma­cje o meta­bo­lic balan­ce:
metabolic balance

opi­nie pacjen­tów:
znanylekarz.pl